Europe First Time KanSiri

ประสบการณ์ การเดินทางท่องเที่ยวในยุโรป เรื่องราวชีวิตที่อยากเล่าสู่กันฟัง จากคนคนนึงที่มีความฝันอยากจะเที่ยว ท่องโลก แล้ววันนึงชีวิตก็ได้รับโอกาสนั้น การตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อเที่ยวยุโรปจึงเริ่มต้นขึ้น

ALL POSTS
Views