หม้อต้มจับฉ่ายของเจ้าหยิงผักตบ。 Phaktobgongzhu

แปลไปเรื่อย แปลจับฉ่ายมากจริงๆ แก