LIVING IN CEBU (?) Sutthida Stkt

จาก BANGKOK CITY GIRL ระเห็ดตัวเองไปฝึกงานบน CEBU ISLAND ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากจะไม่รู้ว่าประเทศนี้มีเนื้อหาหรือความเป็นมาอย่างไร ยังไม่รู้อีกว่าไปแล้วจะพบเจออะไรอีก

Views