Janie Is Not So Well janieishappy

บันทึกความป่วยและการรักษาทั้งหมดของเจนเพื่อประโยชน์ของตัวเจนเองและของเพื่อนร่วมโรค หากคุณสงสัยว่าตัวเองกำลังป่วย กรุณาไปพบคุณหมอเพื่อการรักษาที่ถูกต้องกับโรคของคุณนะคะ

ALL POSTS
Views