My Untoldable Story Dead End

เรื่องบางเรื่องก็ไม่รู้จะระบายให้คนรู้จักฟังได้อย่างไร จึงมาระบายไว้ในพื้นที่แห่งนี้