เสน่ห์ไอยคุปต์ marmantin

บันทึกการเดินทาง วันที่ 12 - 21 เมษายน 2561 ณ ประเทศอียิปต์