My everyday bee_nis

สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกๆเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องร้าย ทุกอย่างจะส่งเสริมให้เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เข้มแข็งขึ้น มีมุมมองใหม่ๆในชีวิต รู้จักที่จะใช้ชีวิตของตนเองให้มีคุณค่ามากที่สุด โดยที่เราก็ยังคงมีจุดยืนของเราเอง...ความดี