Sorry, I'm Ovary-React เนตรธิ ~

My PMDD Diary บางทีเวลาผู้หญิงงอแงมากๆ ก่อนเป็นเมนส์ ส่วนหนึ่งอาจเพราะงี่เง่า แต่อีกส่วนมันอาจเป็นผลจากความไม่สบายด้วย ,, ลองมาทำความรู้จักกับอาการนี้กัน นะ

ALL POSTS
Views