S O M E T H I N G B O R R O W. ManualEyeko

เป็นเพียงสิ่งหยิบยืมมาชั่วคราว.