CITY SIGHT เมืองที่มองไม่เห็น สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

บทความคัดสรรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในสังคมเมือง ผ่านมุมมองของ ‘สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์’ ประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียวและคนกรุงเทพฯ รุ่นสุดท้ายที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ผู้จะมาชี้ชวนให้เห็นถึงการหายไปของสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์อย่างไลเคน สัตว์ป่าที่เคยอาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติใจกลางเมือง รวมถึงชวนออกแบบระบบคมนาคมและที่พักอาศัยให้เป็นเมืองในแบบที่เราอยากใช้ชีวิตอยู่