Internship life ตรงกลางระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ 25decgirl

ฤดูฝึกงานมาถึง ภาพจำลองชีวิตการทำงานของผู้ใหญ่กำลังเริ่มต้น คงเป็นตรงกลางระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงตรงกลางของการทำงานร่วมกับเด็กและผู้ใหญ่เพราะเราฝึกงานที่ห้องสมุดเด็กดรุณบรรณาลัย :•)