WILD SIDE ในนามของธรรมชาติ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

ชุดบทความที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ ทั้งจากการเดินทางและการสะสมข้อมูลของ ‘วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์’ อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร ‘สารคดี’ กับเรื่องราวที่เป็นดังกระบอกเสียงของสัตว์ป่าและธรรมชาติอย่างการจากไปของปลากระเบนราหู การเสี่ยงสูญพันธุ์ของนกแห่งสรวงสรรค์ ผลกระทบจากไส้กรอกที่ส่งผลถึงต้นไม้ ชีวิตของนักอนุรักษ์ป่า ไปจนถึงวีรกรรมของผู้ที่ต่อสู้เพื่อธรรมชาติด้วยชีวิต