เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
เรา..จะอยู่กันอย่างสันติได้อย่างไร

 • การเรียนรู้ว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรบ้าง
  มีคนบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้า
  กาลเวลาพิสูจน์คน
  เวลาเพียง 1-2 ปี อาจไม่เพียงพอ
  ต้องดูกันยาวๆ 3 ปี 4 ปี เป็นต้นไป
  บางครั้ง บางคนแม้รู้จักกันค่อนชีวิต
  ก็อาจแปรเปลี่ยนไปเมื่อปลายทาง

  รุ่นพี่ท่านหนึ่งเคยแนะนำว่า
  หากเพื่อนสนิททำร้ายจิตใจเรา
  ครั้งแรก ให้คิดว่าเค้าพลาดพลั้งไป
  ไม่ตั้งใจทำผิดกับเรา
  แต่หากมีครั้งที่ 2-3 แล้ว
  ให้คิดว่าเราผิดเองที่ทนคบกับเพื่อนอย่างนี้

  แล้วเรามีหลักธรรมอะไร..
  ที่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  สังคหวัตถุ 4 ..นั่นเอง

  ? ทาน คือการให้ ทั้งทานที่ให้เป็นบุญ
  และทานที่ให้เป็นคุณ เช่นให้สิ่งของช่วยเหลือ

  ? ปิยวาจา คือการพูดวาจาที่ไพเราะ
  ฟังแล้วเกิดความชื่นใจ พูดให้ถูกกาละเทศะ

  ? อัตถจริยา คือทำตนให้เป็นประโยชน์
  ทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์แก่ผู้อื่น
  ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกัน

  ? สมานัตตตา คือวางตนให้เหมาะสม
  ในหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
  ตอนนี้เราอยู่ในฐานะใด ก็ทำให้เต็มที่
  หากไม่ทำตามหน้าที่ ก็จะเกิดความวุ่นวายได้

  หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 ประการนี้
  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้คนในสังคม
  ให้อยู่กันอย่างสันติ ไม่เบียดเบียนต่อกัน

  ก็ขอส่งความปรารถนาดีต่อกัน
  ให้พวกเราฝึกฝนปฏิบัติตามกันนะ

  ?????
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in