แวะเก่ง missporiuz

เรื่องราวของการเวิ่นเว้อ เดินเที่ยวไปเรื่อยเปื่อย เพราะเราถือคติที่ว่า "เพราะชีวิตไม่ต่างอะไรจากการเดินทาง"