OUT IN AFRICA อาทิตย์ ประสาทกุล

บันทึกประสบการณ์สามปีในเคนยาของ ‘อาทิตย์ ประสาทกุล’ นักการทูตประจำสถานทูตไทยในไนโรบี กับเรื่องราวการทำงานร่วมกับคนท้องถิ่น การผูกสัมพันธ์กับคนพื้นเมือง และการพยายามเผยแพร่ให้คนแอฟริกาได้รู้จักประเทศไทย

Views