เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รวมเรื่องราวของการออกแบบโลโก้ และเทคนิคต่างๆของการทําเว็บไซต์WebsiteBigbang
โลโก้ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร
 • เรื่องราว และเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้างแบรด์โดยการใช้อัตลักษณ์ เป็นตัวขับเคลื่อนแบรด์ โดยจะเห็นได้ว่าเปิดตัวไปธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้หลักเกณฑ์ในการสร้างระบบอัตลักษณ์เพียง 2 แบบคือใช้องค์กรเป็นอัตลักษณ์หรือใช้ ออกแบบโลโก้เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกันกับการแบ่งโครงสร้างระบบอัตลักษณ์จะทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่แยกย่อยเพิ่มขึ้นได้อีกดังนี้

  1.อัตลักษณ์แบบองค์กรเดียว ระบบประสานแบบนี้จะเป็นการใช้ชื่อองค์กรซึ่งสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรได้เป็นอย่างดีเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์ ตัวอย่างองค์กรที่ใช้ระบบอัตลักษณ์แบบนี้เช่น Mcdonald  ที่ใช้ชื่อขององค์กรและการสร้างระบบอัตลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก


  2.อัตลักษณ์แบบตราสินค้าเดียว องค์กรที่ใช้เป็นอัตลักษณ์แบบนี้จะเป็นองค์กรที่มีระบบอัตลักษณ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นที่รู้จักแพร่หลายในทางกลับกันตัวผลิตภัณฑ์กับเป็นที่รู้จักมากกว่า จึงใช้ชื่อหรือตราสินค้าในการออกแบบ Logoสร้างอัตลักษณ์แทนการใช้ชื่อขององค์กรตัวอย่างเช่น  Nivea เป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกผู้ผลิตคือบริษัท เบียร์สคอร์ฟ นั้นแทบจะไม่มีผู้รู้จักเลยด้วยเหตุนี้บริษัทจึงใช้ชื่อ Nivea ในการสร้างระบบอัตลักษณ์เป็นต้น

  3.อัตลักษณ์ที่ใช้ชื่อองค์กรเป็นตัวรับรอง ระบบอัตโนมัติแบบนี้จะเป็นการสร้างระบบอัตลักษณ์ของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่แต่ยังคงใช้ชื่อของบริษัทแม่เป็นตัวรับรอง อัตลักษณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับชื่อ 2 ชื่อได้แก่ ชื่อของสินค้าและชื่อขององค์กรตัวอย่างเช่น ปูนตราเสือ ผลิตภัณฑ์จากเครือซีเมนต์ไทยเป็นต้น


  4.อัตลักษณ์ที่ใช้ชื่อหรือตราสินค้าเป็นตัวรับรอง ระบบอัตลักษณ์แบบนี้เป็นการใช้ชื่อตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมาสร้างเป็นระบบอัตลักษณ์เนื่องจากสินค้านั้นได้รับการยอมรับและเรื่องของคุณภาพเป็นอย่างดีจนทำให้ผู้บริโภครู้จักชื่อสินค้ามากกว่าชื่อบริษัทผู้ผลิตตัวอย่างเช่น โค้กเราก็นึกถึงรสชาติมากกว่าที่จะนึกถึงชื่อ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ เป็นต้น

  --------------------------------------------------------------
  อ้างอิง
  เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
  ภาพประกอบ:  by alleksana from Pexels
  LogoBigbang: https://goo.gl/maps/6LWzqKLxbJnbBovf7
  https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
  --------------------------------------------------------------

  5.อัตลักษณ์ที่องค์กรแต่ละสาขามีความแตกต่างกัน องค์กรที่ใช้อัตลักษณ์แบบนี้จะประกอบด้วยบริษัทในเครือหลายๆบริษัทซึ่งแต่ละบริษัทในเครือจะมีระบบอัตลักษณ์ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของบริษัทที่มีการบริหารงานอย่างอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดตัวอย่างเช่นเครือสหกรุ๊ปเป็นต้น


  6.ภาระที่ตราสินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ระบบอัตลักษณ์แบบนี้จะใช้กับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีการใช้โลโก้เอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีชื่อของบริษัทผู้ผลิตให้การรับรองอยู่เบื้องหลังตัวอย่างเช่นบริษัท P&G เป็นต้น


  อย่างไรก็ดีระบบอัตลักษณ์ทั้ง 6 แบบที่กล่าวมานี้ไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาดมากจะมีการใช้ระบบอัตลักษณ์แบบหนึ่งควบคู่กับอีกแบบหนึ่ง องค์กรหลายแห่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้ามากใช้ระบบอัตลักษณ์แบบองค์กรเดียวควบคู่ไปกับระบบอัตลักษณ์แบบตราสินค้าเดียวเพื่อเป็นการสร้างความสัมฤทธิ์สูงสุดให้เกิดกับสินค้าและองค์กรนั้น