เด็กฝึกงาน 3 คน และห้องสมุด 3 ชั้น Teerunya K

บันทึกการฝึกงานที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง