It’s a beautiful pain PunPattee

เรื่องราวที่ไม่อาจเล่า แต่จะถ่ายทอดมันผ่านตัวหนังสือ เรื่องราวที่ไม่อาจสัมผัส แต่จะใช้มันเป็นบทเรียน เรื่องราวที่ไม่อยากรับรู้ แต่จะให้คงอยู่ ณ ความทรงจำ ตลอดไป Cause it’s just a beautiful pain and I wanna tell and remember.