เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
จากวัยเด็ก.. เราผ่านอะไรมาบ้าง
 • 1.
  ในวัยเด็ก ชีวิตสดใส เรียนเล่นเพลินกัน
  วัยประถม เพื่อนฝูงเฮฮา ทานขนมอร่อย
  ดูไอ้มดแดง ที่ศาลาเฉลิมบุรี
  ทานฮอทด็อก จำได้ไม่เลือน
  ดูหนังกลางแปลง ทานเส้นหมี่กระเพาะปลา
  ดูกับน้องชายตั้งแต่ย่ำค่ำถึงหัวรุ่ง
  ผ่านไป 4 เรื่อง หัวเริ่มมึนๆ
  พระท่านมาบิณฑบาตพอดี
  ได้เวลากลับบ้าน โชคดีไม่โดนไม้เรียว

  2.
  ช่วงปิดเทอม เช่านิยายทมยันตี
  มาอ่านกันกับพี่น้อง แบ่งเงินค่าเช่ากัน
  ตั้งแค่หัวค่ำ อ่านจบได้ยินเสียงไก่ขัน
  รู้ว่าทมยันตี มี 4 นามปากกา
  ตามอ่านทุกแบบ ได้ความรู้ทางโลก
  คู่กรรม.. เรียนรู้ช่วงสงครามโลก และภาษาญี่ปุ่น
  ทางรัก ..พระเอกพานางเอกเที่ยวยุโรป
  เลือดขัตติยา.. องครักษ์ผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์
  พ่อครัวหัวป่าก์ เฮฮาขำขัน เรียนรู้ผู้ชายกะล่อน
  จำได้ว่า ทมยันตีสอนลูกชาย 3 คน
  ให้ gentle man แข็งแรง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

  อีกนามโสภาคสุวรรณ
  ชอบเรื่องปุลากง พระเอกเป็นตำรวจชายแดน
  นางเอกเป็นครูสอนหนังสือ
  โลกแห่งความฝัน ทำเพื่อสังคม

  3.
  วัยมัธยม เริ่มตั้งใจใฝ่รู้
  เข้าสู่ระบบการแข่งขัน
  พอมหาลัย ได้เรียนรู้ชีวิตโลกกว้าง
  เริ่มฝึกวิชาเพื่อสัมมาอาชีวะ

  4.
  เมื่อทำงานก็บากบั่นมีความเพียร
  เดินตามครรลองอิทธิบาท4
  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  พอใจ ความเพียร เอาใจใส่ ไตร่ตรองมีเหตุผล

  5.
  เมื่อเติบโตทางการงาน
  สังคหวัตถุ4 เป็นหลักธรรมเกื้อหนุน
  ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
  การให้ พูดวาจาดี การประพฤติดี เสมอต้นเสมอปลาย

  6.
  เมื่อมีครอบครัว
  ครูบาอาจารย์ แนะนำ หลักฆราวาสธรรม 4
  สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
  ความซื่อสัตย์ ข่มใจ อดทน การเสียสละ

  7.
  มีความเข้าใจ ไว้ใจ ศีลเสมอกัน
  มีศีล 5 เป็นพื้นฐานของชีวิต

  ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนชีวิต เพราะทุกคน
  (สัตว์ใหญ่น้อย) ก็ล้วนรักชีวิต

  ไม่ลักขโมย ไม่เบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่น
  เพราะทุกคนย่อมหวง รัก ในทรัพย์ของตนเอง

  ไม่ผิดในกาม ไม่เบียดเบียนคู่ครองผู้อื่น 
  เพราะทุกคนล้วนรักคู่ครองตนเอง

  ไม่พูดปด เพ้อเจ้อ คำหยาบ ส่อเสียด
  ไม่เบียดเบียนทางวาจากับผู้อื่น
  เพราะเราล้วนต้องการฟังสิ่งทีดี มีประโยชน์ 
  มีความสุข

  ไม่ดื่มสุรา ไม่เบียดเบียนตนเอง เพราะทำให้ขาดสติ
  แล้วทำร้ายผู้อื่นด้วย เช่น เมาแล้วขับ

  8.
  อีก หิริ โอตับปะ
  ความละอายต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาป

  หากสังคมไทย เพียงเรามีศีล 5 หิริโอตับปะ
  ทนาย อัยการ ตำรวจ ทหาร ล้วนไม่ต้องมี
  ไม่ต้องมีรั้วบ้าน อยู่กันอย่างสันติ ไม่เบียดเบียนกัน

  9.
  เมื่อมีบุตร และลูกน้อง
  ก็ใช้หลักพรหมวิหาร4
  เมตตา ปรารถนาให้เค้าเป็นสุข
  กรุณา ปรารถนาให้เค้าพ้นทุกข์
  มุทิตา ความพลอยยินดี
  อุเบกขา การรู้จักปล่อยวางได้ 
  (พูดง่ายแต่ทำยากมาก)

  10.
  เมื่อกาลเวลาผันผ่าน
  ผ่านทุกข์สุขมามากมาย
  รู้หลักโลกธรรม 8
  มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แล้วก็หมดไป
  ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  ความไม่เที่ยง, เป็นทุกข์ ทนยาก, ความไม่มีตัวตน

  ทุกอย่างเกิดตามเหตุและปัจจัย
  อย่าไปยึดมั่นถือมั่น ไม่มีอะไรเป็นของเรา
  เมื่อพบเจอแล้วก็พลัดพราก
  จะจากเป็นหรือจากตายตามวาระของมันเอง
  ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเอง

  11.
  การปิดอายตนะ 6
  ปิดสิ่งที่เข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
  เพื่อไม่ให้เกิดผัสสะ ตัณหา อุปทานตามมา
  เพราะความคับข้องใจในสิ่งที่ไม่เป็น
  ตามความคาดหวัง
  เป็นการตัดกระบวนการเหตุแห่งทุกข์
  เปรียบเหมือนนิพพานระหว่างวัน
  สิ่งนี้ท่านพุทธทาส, ครูบาอาจารย์สอนกล่าวศิษย์ไว้

  12.
  ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบ
  และเผยแผ่แด่ชาวโลก หลักธรรมแห่งการพ้นทุกข์
  อริยสัจ 4
  ทุกข์  ความทนได้ยาก
  สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
  นิโรธ ทางดับทุกข์,
  มรรค หนทางแห่งการดับทุกข์

  พระองค์จัดเป็นคู่ๆ ทุกข์- สมุทัย, นิโรธ-มรรค
  (ผล คู่กับเหตุ) เป็นตรรกะที่น่าที่งมาก

  หลวงปู่ดูลย์ ท่านกล่าวว่า
  อย่าส่งจิตออกนอก เป็นแหตุแห่งทุกข์ ..
  เป็นธรรมะที่ทรงคุณค่ามาก

  หากเรารักษาจิต อยู่กับตัวเอง ..ไม่คิด ปรุงแต่ง
  เราคงไม่ทุกข์ ..ลูกยังต้องฝึกตนต่อไป

  13.
  อริยมรรคมีองค์8 หนทางแห่งการดับทุกข์

  สัมมาทิฏฐิ การมีความเห็นชอบ สำคัญมาก
  สัมมาสังกัปปะ การมีความดำริชอบ ใฝ่ใจชอบ
  สัมมากัมมันตะ การมีการกระทำชอบ
  สัมมาอาชีวะ การมีอาชีพชอบ
  สัมมาวาจา การมีวาจาชอบ
  สัมมาวายามะ การมีความเพียรชอบ
  สัมมาสติ การมีความระลึกชอบ
  สัมมาสมาธิ การมีความตั้งมั่นชอบ

  ย่อแล้ว คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง

  14. ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก
  บทนิพนธ์ในองค์อดีตสมเด็จพระสังฆราช
  เป็นบทเตือนใจเสมอมา
  เราจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เทอญ
  การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์
  .
  .

  หลักธรรมะเป็นธงชัยแห่งชีวิต
  เป็นสิ่งที่หล่อหลอม ให้เราพึงฝึกตน
  หากปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากวัฏสังสาร
  หมั่นทำไปทีละนิด ฝึกไปเรื่อยๆ
  เพื่อวาระสุดท้ายของชีวิต มีกุศลจิต
  นำพาไปสู่แดนสุคติภูมิ

  หลวงพ่อจรัญ อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน สิงห์บุรี
  เคยไปเยี่ยมพระภิกษุ อาพาธ ในวาระสุดท้าย
  อายุ 70 กว่าปี ท่านกล่าวกับพระสหธรรมมิกว่า
  "เราบำเพ็ญเพียร ปฏิบัติมาชั่วชีวิต ก็เพื่อนาทีนี้นะ"
  .
  .

  ลูกขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ ครูบาอาจารย์
  จนมาวันนี้..
  ลูกมีความสุขกับสิ่งง่ายๆ รอบตัวเรา
  เห็นทุกข์ รู้ทันทุกข์ให้บ่อยขึ้น
  พยายามดับเหตุแห่งทุกข์ ..
  ให้มีสันติสุขระหว่างวัน ..
  หมั่นฝึกตนต่อไป
  ตามรอยที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งมา...

  🙏🙏🙏

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in