TOKYO WITHOUT BANANA ณิศรา สิทธาธิการเวชช์

ความเรียงชีวิตการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่โตเกียว 1 ปีเต็ม 
เล่าเรื่องวุ่นตั้งแต่ยังไม่ทันย้ายเข้าหอไปจนถึงเรื่องเฮฮาปาจิงโกะยามค่ำคืน
ของบรรดานักศึกษานานาชาติที่โคจรมาเจอกัน

ALL POSTS
Views