Guess Room : บุคคล ห้อง สงสัย ลูกไม้

เรื่องสั้นประกอบภาพ ว่าด้วยเรื่องราวของคน 20 คน ที่มีความแตกต่างและน่าสนใจ
 จนรู้จักแล้วอยากตามกลับบ้านไปให้เห็นว่า 'ห้องส่วนตัว' ของแต่ละคนเป็นอย่างไร