เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น By ธเนศวร์ เจริญเมือง
 • รีวิวเว้ย (1014) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หนังสือชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" จัดทำขึ้นโดย "ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่" โดยในหน้า "คำนำ" ได้เขียนถึงการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือชุดนี้เอาไว้ว่า "หนังสือชุดดังกล่าวได้เชิญนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในด้านความคิดและผลงานด้านรัฐ-สังคม และการปกครองท้องถิ่นไทยมาร่วมกันเสนอผลงานเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นรวม 33 ชิ้น มีนักวิชาการเสนอผลงานทั้งหมด 36 คน หนังสือเล่มนี้เป็นผลพวงของการเฝ้าสังเกต และการถกเถียงของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งในห้วง 3 ทศวรรษ (30 ปี) ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การจุดประเด็นเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงขณะนี้ครบรอบ 30 ปีพอดี นักวิชาการกลุ่มนี้เติบโตในชนบท ได้เดินทางเข้าไปศึกษาต่อในตัวจังหวัดที่เป็นเมือง และได้ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ หลายคนได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ บางคนไม่ได้เรียนต่อ แต่ไปเที่ยวหรือได้อ่านหนังสือ ได้เห็นภาพถ่าย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และฟังเรื่องเล่ามากมายที่พูดถึงการบริหารจัดการชนบทและเมืองด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน เมืองกับชนบทต่างกันเพียง 'เมืองใหญ่ มีอาคารสูงมากมาย และผู้คนแออัด' แต่คุณภาพการศึกษา สาธารณสุข ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การงานอาชีพ การเดินทาง การคมนาคมขนส่ง 'ของทั้งสองพื้นที่แทบไม่ต่างกันเลย' แล้วพวกเขาพบว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นนี่เอง ที่เป็นคำตอบเพื่อที่จะบรรลุความใฝ่ฝันเหล่านั้น" (คำนำ, ก-จ) หนังสือชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" จึงเป็นชุดหนังสือที่ประกอบไปด้วยหนังสือ 5 เล่ม ที่แย่งบทความทั้ง 33 ชิ้นจาก 36 นักวิชาการออกเป็น 5 กลุ่ม โดยหนังสือแต่ละเล่มในชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" คือการฉายภาพพัฒนาการของท้องถิ่นไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2440 (สมัยของการตั้งสุขาภิบาล) กระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2565)
  หนังสือ : การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โดย : ธเนศวร์ เจริญเมือง บรรณาธิการ
  จำนวน : 183 หน้า

  "การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" นับเป็นหนังสือเล่มที่ 4 ในชุดหนังสือเรื่อง "125 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2565" ที่เนื้อหาของ "การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เล่มนี้จะว่าด้วยเรื่องของระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตลอดระยะเวลาของพัฒนาการขององค์ดรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมานั้นท้องถิ่นต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารจัดการเช่นไรและมีวิธีการในการดำเนินการหรือดำเนินงานอย่างไร รวมถึงบทความหลายชิ้นที่ปรากฎใน "การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ยังบอกเล่าเรื่องความท้าทายใหม่ ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญและกำลังจะเผชิญในภายหน้า ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรับมือหรือมีวิธีการจัดการกับความท้าทายเหล่านั้นเช่นไร โดยเนื้อหาของ "การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประกอบไปด้วยบทความจำนวน 7 ชิ้นดังนี้

  ท้องถิ่นไทยกับการผังเมืองและการอนุรักษ์เมือง (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร)

  การพัฒนาเมืองบนฐานระบบนิเวศ (จำเนียร วรรันต์ชัยพันธ์)

  เมืองหดกับความท้าทายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ)

  ข้อบัญญัติท้องถิ่น: กลับไม่ได้ไปไม่ถึง (ยอดพล เทพสิทธา)

  กฎหมายและโครงสร้างการบริหารงานบุคคลแผนอัตรากำลังและรายจ่ายด้านบุคลากร: ประเด็นท้าทายในการบริหารงานศูนย์บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วศิน โกมุท)

  อำนาจทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตประชาชน (ดารุณี พุ่มแก้ว)

  การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ใน 124 ปี (ปัฐมาวดี จงรักษ์)

  สามารถอ่านหนังสือ "การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" แบบออนไลน์ได้ที่ เล่มที่ 4 https://anyflip.com/cnkxv/ttuz/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in