เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
การเมืองท้องถิ่น: ความร่วมมือ ปัญหา อุปสรรค และความขัดแย้ง By ธเนศวร์
 • รีวิวเว้ย (1013) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หนังสือชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" จัดทำขึ้นโดย "ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่" โดยในหน้า "คำนำ" ได้เขียนถึงการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือชุดนี้เอาไว้ว่า "หนังสือชุดดังกล่าวได้เชิญนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในด้านความคิดและผลงานด้านรัฐ-สังคม และการปกครองท้องถิ่นไทยมาร่วมกันเสนอผลงานเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นรวม 33 ชิ้น มีนักวิชาการเสนอผลงานทั้งหมด 36 คน หนังสือเล่มนี้เป็นผลพวงของการเฝ้าสังเกต และการถกเถียงของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งในห้วง 3 ทศวรรษ (30 ปี) ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การจุดประเด็นเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงขณะนี้ครบรอบ 30 ปีพอดี นักวิชาการกลุ่มนี้เติบโตในชนบท ได้เดินทางเข้าไปศึกษาต่อในตัวจังหวัดที่เป็นเมือง และได้ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ หลายคนได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ บางคนไม่ได้เรียนต่อ แต่ไปเที่ยวหรือได้อ่านหนังสือ ได้เห็นภาพถ่าย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และฟังเรื่องเล่ามากมายที่พูดถึงการบริหารจัดการชนบทและเมืองด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน เมืองกับชนบทต่างกันเพียง 'เมืองใหญ่ มีอาคารสูงมากมาย และผู้คนแออัด' แต่คุณภาพการศึกษา สาธารณสุข ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การงานอาชีพ การเดินทาง การคมนาคมขนส่ง 'ของทั้งสองพื้นที่แทบไม่ต่างกันเลย' แล้วพวกเขาพบว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นนี่เอง ที่เป็นคำตอบเพื่อที่จะบรรลุความใฝ่ฝันเหล่านั้น" (คำนำ, ก-จ) หนังสือชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" จึงเป็นชุดหนังสือที่ประกอบไปด้วยหนังสือ 5 เล่ม ที่แย่งบทความทั้ง 33 ชิ้นจาก 36 นักวิชาการออกเป็น 5 กลุ่ม โดยหนังสือแต่ละเล่มในชุด "125 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย" คือการฉายภาพพัฒนาการของท้องถิ่นไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2440 (สมัยของการตั้งสุขาภิบาล) กระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2565)
  หนังสือ : การเมืองท้องถิ่น: ความร่วมมือ ปัญหา อุปสรรค และความขัดแย้ง
  โดย : ธเนศวร์ เจริญเมือง บรรณาธิการ
  จำนวน : 210 หน้า

  "การเมืองท้องถิ่น: ความร่วมมือ ปัญหา อุปสรรค และความขัดแย้ง" เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ของหนังสือชุด "125 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2456-2565" ที่เนื้อหาของหนังสือเล่มที่ 3 นี้จะว่าด้วยเรื่องของการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่าท้องถิ่นต้องเผชิญปัญหา ความท้าทายและอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมาอย่างไร รวมถึงการบอกเล่าถึงกลไกความร่วมมือของท้องถิ่น โดยเนื้อหาใน "การเมืองท้องถิ่น: ความร่วมมือ ปัญหา อุปสรรค และความขัดแย้ง" ประกอบไปด้วยบทความจำนวน  7 ชิ้นดังนี้

  อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการเลือกตั้งท้องถิ่นไทย (ประจักษ์ ก้องกีรติ)

   พรรคการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่น: ความสัมพันธ์และแนวโน้มในอนาคต (ธวัชชัย วรกิตติมาลี)

  สภาท้องถิ่น: กำเนิด พัฒนาการ ข้อสังเกต อุปสรรค ความท้าทาย และการก้าวไปข้างหน้า (ปฐวี โชติอนันท์)

  จากวันนั้นถึงวันนี้ อนาคตของโมเดลการพัฒนาเมืองขอนแก่น มุมมองการวางแผนแบบรวมพลัง (รวี หาญเผชิญ)

  การมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษานโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบทบาทของสภาพลเมืองเชียงใหม่ (ชนินทร เพ็ญสูตร)

  ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับปัญหาระบบการตรวจสอบแบบรวมศูนย์อำนาจ (ประเทือง ม่วงอ่อน)

  ความขัดแย้งและความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นไทย (ณัฐกร วิทิตานนท์)

  สามารถอ่านหนังสือ "การเมืองท้องถิ่น: ความร่วมมือ ปัญหา อุปสรรค และความขัดแย้ง" แบบออนไลน์ได้ที่ เล่มที่ 3 https://anyflip.com/cnkxv/plog/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in