เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
รอบโลกรัฐธรรมนูญ By สถาบันพระปกเกล้า
 • รีวิวเว้ย (903) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หลายคนเคยเข้าใจว่า "รัฐธรรมนูญ" คือกฎหมายสูงสุด หรือกฎหมายที่วางหลักการในการดำเนินการของรัฐทั้งในเรื่องเชิงโครงสร้างและการจัดสรรอำนาจของรัฐนั้น ๆ ที่สำคัญไปกว่านั้นหลายคนเข้าใจว่า "รัฐธรรมนูญ" จะมีเฉพาะในประเทศที่ปกครองในระบอบ "ประชาธิปไตย" เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือพยายามหลอกตัวเองและคนอื่น ๆ ว่าเป็นประชาธิปไตยต่างก็มีรัฐธรรมนูญของตัวเองแทบทั้งนั้น อาทิ ประเทศไทย เมื่อรัฐธรรมนูญคือกฎกติกาเบื้องต้นของรัฐหนึ่ง ๆ การทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักรัฐใดรัฐหนึ่งนั้น การรู้จักเรื่องของ "รัฐธรรมนูญ" ของรัฐนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่มีความสนใจในรัฐนั้น ๆ หรืออยากเข้าใจระบบการเมือง ระบอบการปกครองของรัฐเหล่านั้น การเรียนรู้รัฐธรรมนูญนับเป็นการอ่านหน้าแรกของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐนั้น ๆ คล้ายกับการเริ่มอ่าน "สารบัญ" ของหนังสือแต่ละเล่ม หลายครั้งที่หลายคนอ่านหนังสือแต่ก็ละเลยการอ่านหน้าสารบัญ ทั้งที่สารบัญคือเนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มหนึ่ง ๆ เพราะมันคือโครงสร้างที่คอยบอกกับผู้อ่านว่าหนังสือเล่มนี้มีส่วนสำคัญอยู้ตรงไหน และเนื้อหาแต่ละส่วนนั้นประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ในทัศนะของเรา "รัฐธรรมนูญ" จึงเปรียบได้กับ "สารบัญ" ของรัฐรัฐหนึ่ง หากอยากเข้าใจรัฐนั้น ๆ ให้มากขึ้นและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จุดใด การเริ่มต้นด้วยการอ่านสารบัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น
  หนังสือ : รอบโลกรัฐธรรมนูญ
  โดย : สถาบันพระปกเกล้า
  จำนวน : 376 หน้า
  ราคา : 230 บาท

  หนังสือ "รอบโลกรัฐธรรมนูญ" เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นในฐานะของหนังสือ "ประจำปี 2564" ภายใต้ชื่อ KPI YEARBOOK 2564 หนังสือประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า และในปี 2564 นี้ "รอบโลกรัฐธรรมนูญ" เกิดขึ้นจากการรวบรวมเอานักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์หลายคนมาเขียนบทความเกี่ยวกับ "รัฐธรรมนูญ" ของแต่ละประเทศ เพื่อใช้เป็นหนังสือที่อธิบายแนวคิดและความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่นับเป็นพื้นฐานของรัฐแต่ละรัฐ เมื่อเป็นเช่นนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ควรอ่านสำหรับทำความรู้จักและทำความเข้าใจในรัฐอื่น ๆ

  โดยเนื้อหาใน "รอบโลกรัฐธรรมนูญ" มีการรวมเอาบทความที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศจำนวน 9 ประเทศ 11 บทความที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ โดยเนื้อหาในหนังสือ "รอบโลกรัฐธรรมนูญ" แบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้

  เกริ่นนำภาพรวมเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อรัฐธรรมนูญ โดย มานิตย์ จุมปา

  รัฐธรรมนูญอังกฤษ: โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความเป็นพลวัตร โดย พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

  รัฐธรรมนูญจีน: พรรคและรัฐบนเส้นทางการพัฒนา โดย นิยม รัฐอมฤต

  รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น: การสถาปนาประชาธิปไตยที่มั่นคง หลังความพินาศจากสงคราม โดย กิตติ ประเสริฐสุข

  รัฐธรรมนูญเยอรมนี: บทเรียน ความล้มเหลวและความสำเร็จ โดย บรรเจิด สิงคะเนติ

  รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา: รัฐธรรมนูญสร้างชาติ โดย เจษฎ์ โทณะวณิก

  รัฐธรรมนูญอินเดียกับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคม โดย ศุภวิชญ์ แก้วคูนนอก ฐิติกร สังข์แก้ว และ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

  รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์: พัฒนาการและการปฏิรูปการเมืองผ่านกรอบเชิงสถาบัน โดย ปุรวิชญ์ วัฒนสุข

  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมของฝรั่งเศส: ลักษณะเฉพาะของอำนาจฝ่ายบริหาร การจำกัดอำนาจนิติบัญญัติ และการสร้างดุลยภาพทางการเมือง โดย วรรณภา ติระสังขะ

  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอิตาลี: การออกแบบระบบรัฐสภาและการเปลี่ยนแปลง โดย ชมพูนุท ตั้งถาวร

  รัฐธรรมนูญที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จ โดย วุฒิสาร ตันไชย และ สติธร ธนานิธิโชติ

  บทความทั้ง 11 ชิ้นที่ประกอบเป็นหนังสือ "รอบโลกรัฐธรรมนูญ" เมื่ออ่านตั้งแต่ต้นจนจบ เราจะพบว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจความสำคัญของ "รัฐธรรมนูญ" มากขึ้น อีกทั้งการทำความเข้าใจเนื้อหารัฐธรรมนูญ ที่มา บทบาท การกำหนดกติกา และความสำคัญภายในรัฐ ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ เราจะพบกลไกสำคัญบางประการที่ปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับมีเหมือนกันทั้งหมด อีกทั้ง "รอบโลกรัฐธรรมนูญ" ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในความสำคัญของรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติสำคัญของรัฐหนึ่ง ๆ ไม่ว่ารัฐนั้นจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ตาม จุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจหลายครั้งจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นที่ "รัฐธรรมนูญ" แม้ว่าในบางประเทศรัฐธรรมนูญจะเขียนขึ้นมาโดยไม่ยอมให้คนในรัฐอ่านก็ตามที

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in