เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย By ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
 • รีวิวเว้ย (893) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ลองมานั่งนึงดูดี ๆ เราคิดถึงอะไรบ้างเมื่อพูดคำว่า "อินโดนีเซีย" ขึ้นมากลางวงสนทนา หลาย ๆ ครั้งภายในหัวกลับไปจบลงที่ระบำหน้ากาก ประเทศหมู่เกาะ ภูเขาไฟ สึนามิ และเมื่อหลวงของประเทศที่ข่าวเรื่องของการทรุดตัวและใกล้จมลงทะเล นอกนั้นเราก็ไม่นึงไม่ค่อยออกเกี่ยวกับอินโดนิเซีย แต่ในช่วงหลายปีมานี้ในวงวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์สาขาอื่น ๆ มีงานเกี่ยวกับอินโดนีเซียออกมาเยอะพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคล และระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ระบบราชการของอินโดนิเซียมักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาอยู่หลายครั้ง แต่ภาพที่ขาดหายไปก็ยังเป็นภาพของการปกครองท้องถิ่นของอินโดนีเซีย ที่หาได้น้อยถึงน้อยมากในภาษาไทยโดยเฉพาะในลักษณะของหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
  หนังสือ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  โดย : ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
  จำนวน : 103 หน้า
  ราคา : 80 บาท

  "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งในชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" มุ่งเน้นในการนำเสนอมุมมองและให้ความรู้ในเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของประเทศสมาชิก "อาเซียน" โดยที่หนังสือในชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 10 เล่มที่แต่ละเล่มแยกออกเป็นแต่ละประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

  โดยเนื้อหาในบทต่าง ๆ ของหนังสือ "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" แบ่งออกเป็นดังนี้

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอินโดนีเซีย
  - ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  - ประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยสังเขปของประเทศอินโดนีเซีย
  - สภาพเศรษฐกิจ
  - สภาพสังคม
   
  บทที่ 2 สภาพการเมืองการปกครองของอินโดนีเซีย
  - รูปแบบของรัฐ และระบอบการปกครอง
  - หลักปัญจศีล (Pancasila) และคำขวัญประจำชาติ Unity in Diversity
  - ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี
  - กระทรวง
  - สภาที่ปรึกษาประชาชน
  - สภาผู้แทนราษฎร
  - สภาผู้แทนภูมิภาค
  - ลำดับชั้นของการบริหารราชการแผ่นดินในอินโดนีเซีย

  บทที่ 3 พัฒนาการการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของอินโดนีเซีย
  - การเรียกชื่อหน่วยการปกครองในระดับต่ำกว่ารัฐของอินโดนีเซีย
  - การจัดการปกครองของอินโดนีเซียในยุคอาณานิคม
  - การจัดการปกครองของอินโดนีเซียหลังประกาศเอกราช
  - การกระจายอำนาจครั้งใหญ่ ('Big Bang' decentraliztion) ภายหลังยุคของซูฮาร์โต

  บทที่ 4 ระบบการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันของอินโดนีเซีย
  - รูปแบบการปกครองท้องถิ่น
  - กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
  - การเงินการคลังท้องถิ่น

  บทที่ 5 อนาคตของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในอินโดนีเซีย
  - ปัญหาในด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
  - ความเป็นประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

  เมื่ออ่าน "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" จบลง ทำให้เราเข้าใจว่าอันที่จริงแล้ว "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เฉพาะเรื่องของการปกครองท้องถิ่นของอินโดนีเซียเพียงอย่างเดียว หากแต่ "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" ฉายให้เราเห็นภาพรวมของพัฒนาการของระบบการบริหารจัดการผ่านทั้งรับบราชการและระบบการปกครองท้องถิ่นภายในประเทศอินโดนีเซียได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการนำเสนอให้เห็นภาพพัฒนาการของระบบที่ต่อเนื่องและส่งผ่านแต่ละกลไกกระทั่งกลายมาเป็นระบบบริหารจัดการดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ แน่นอนว่า "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" อาจจะไม่ได้ให้ภาพลึกในรายละเอียดของการปกครองท้องถิ่นอินโดนิเซีย แต่ "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" ก็ช่วยให้เราเห็นถึงพัฒนาการ ความต่อเนื่อง และความเชื่อมโยงกันของระบบต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in