รากเหง้าชนเผ่าพื้นเมือง The stranger who came from the hill

เรื่องราวของคนแตกต่างและห่างไกล