เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ By สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ
 • รีวิวเว้ย (1329) ความสำคัญและความจำเป็นของการย้อนกลับไปหา "ความหมาย" ในเบื้องแรกของคำ เป็นการย้อนพาผู้อ่านกลับไปทำความเข้าใจรากดั้งเดิมของคำนั้น ๆ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร มีความสำคัญและมีรากการเกิดขึ้นของคำนั้น ๆ อย่างไร สำหรับการทำความเข้าใจในบริบทของคำหนึ่ง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการบอกกล่าวหรือใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์บางอย่างในช่วงเวลาและในยุคสมัยที่คำนั้น ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคำเหล่านั้นเป็นคำที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือมีกรอบโครงของการใช้งานที่ชัดเจน อาทิ คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ที่คำเหล่านั้นมีความแปลกประหลาดอีกทั้งยังมีความหมายที่ชัดเจนในตัวเอง การย้อนกลับไปทำความเข้าใจคำต่าง ๆ เหล่านั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง
  หนังสือ : คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่
  โดย : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ
  จำนวน : 260 หน้า
  .
  "คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ "คำ" ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและคำศัพท์สำคัญที่เชื่อมโยงอยู่กับประชาธิปไตยสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎี หรือกระทั่งการกล่าวถึงตัวแสดงทางการเมืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจเรียกได้ว่า "คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่" อยู่ในลักษณะของสารานุกรมการเมืองที่ว่าด้วยเรื่องของประชาธิปไตยสมัยใหม่
  .
  โดยในแต่ละคำศัพท์ที่ปรากฎในหนังสือ "คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่" เล่มนี้ แบ่งวิธีการสำเสนอของของละคำออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความหมาย เป็นการบอกว่าคำหรือแนวคิดนั้นหมายความว่าาอย่างไร (2) อรรถาธิบาย กล่าวถึงต้นกำเนิดในเชิงประวัติศาสตร์หรือในทางทฤษฎี ตลอดจนพัฒนาการและการเกิดขึ้นของแนวคิดหรือคำต่าง ๆ (3) ตัวอย่างการใช้คำและแนวติดในบริบทของสังคมไทย เป็นส่วนที่รวบรวมการประยุกต์ใช้คำและแนวคิดที่ปรากฎในสังคมไทย (4) ข้อสังเกตเพื่อการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอประเด็นหรือข้อสังเกตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อแงกับคำหรือแนวคิดในมุมมองที่กว้างขวางและหลากหลายมิติยิ่งขึ้น และ (5) เอกสารอ้างอิง สำหรับการให้ผู้อ่านสามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากที่ได้กล่าวถึงไว้ในหนังสือ
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่" แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักที่นำเสนอคำศัพิท์หรือแนวคิดที่สอดรับไปกับแต่ละส่วนของหนังสือ อันประกอบไปด้วย
  .
  ส่วนที่ 1 Political Actor and Roles ตัวแสดงและบทบาททางการเมือง
  .
  ส่วนที่ 2 Political Culture and Democracy วัฒนธรรมการเมืองและประชาธิปไตย
  .
  ส่วนที่ 3 Right and Social Justice สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม
  .
  ส่วนที่ 4 Social and Economic Development การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
  .
  "คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่" ช่วยให้เรามองเห็น ทำความเข้าใจและได้รับรู้ความหมาย ความสำคัญ ที่มาที่ไปของคำศัพท์และแนวคิดทางการเมืองที่เชื่อมโยงอยู่กับความเป็นประชาธิปไตยในยุคใหม่ อีกทั้ง "คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่" ยังได้ฉายให้เห็นตัวอย่างและบริบทของการใช้คำและแนวคิดต่าง ๆ ที่สอดรับกับบริบทและช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการให้ข้อสังเกตในเรื่องของข้อจำกัด ความท้าทายของคำและแนวคิดที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ในส่วนสุดท้ายของแต่ละคำหรือแนวคิดยังมีการให้แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมสำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องของคำหรือแนวคิดต่าง ๆ เพราะเพียงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน "คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่" ในแต่ละคำแต่ละแนวคิดนั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเล่มอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการนำไปใช้งานต่อได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  .
  อ่านหนังสือ "คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ" ได้ที่  http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2015/09/8760.pdf

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in