เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ทฤษฎีเกมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองขั้นสูงฯ By อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
 • รีวิวเว้ย (1330) ทฤษฎีเกม "เป็นสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจหลายฝ่าย โดยที่ผลที่แต่ละฝ่ายได้รับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นฝ่ายอื่นๆ เกมในทางทฤษฎีเกมหมายถึงสถานการณ์ใดๆ ที่ผู้ตัดสินใจ หลายฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจหมายถึงเกมในความหมายทั่วไป" และเมื่อพิจารณาในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีเกมไปใช้งาน จะพบว่าทฤษฎีดังกล่าวเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่มักถูกนำไปใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ และขยายมาสู่สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ อย่างรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ทฤษฎีเกมจึงกลายเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญในเรื่องการศึกษาทางสังคมศาสตร์ กระทั่งถึงเรื่องของการอ่านหรือศึกษาปรากฎการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านฐานวิธีคิดทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีเกม
  หนังสือ : ทฤษฎีเกมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองขั้นสูงและการประยุกต์กับทฤษฎีเชิงปริมาณ
  โดย : อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์, Yoonmin Kim และภาธร สันติวงษ์
  จำนวน : 168 หน้า
  .
  "ทฤษฎีเกมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองขั้นสูงและการประยุกต์กับทฤษฎีเชิงปริมาณ" หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ที่กำลังทำวิจัยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ได้เข้าใจถึงการทำวิจัยอย่างงมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงรูปแบบการวิเคราะห์ การออกแบบตัวแปรต่าง ๆ การหาความสัมพันธ์เชิงตัวแปรผ่านทฤษฎีที่สำคัญ โดยเฉพาะการนำทฤษฎีเกมมาสร้างความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "ทฤษฎีเกมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองขั้นสูงและการประยุกต์กับทฤษฎีเชิงปริมาณ" แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ที่เนื้อหาในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาในแต่ละบทที่เกี่ยวข้องกับส่วนนั้น ๆ ของหนังสือ ที่เนื้อหาในแต่ละส่วนสามารถอ่านจบได้ในตัวเองและเนื้อหาในแต่ละส่วนยังมีจุดที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพในเรื่องของ "ทฤษฎีเกมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองขั้นสูงและการประยุกต์กับทฤษฎีเชิงปริมาณ" ยิ่งขึ้น
  .
  บทนำ
  .
  (1) แนวคิดทฤษฎีเกมเบื้องต้น เนื้อหาในบทนี้ว่าด้วยเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทฤษฎีเกม ทฤษฎีหลักการและเหตุผล (Rational Choice Model) ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและตอบคำถามในเรื่องของทฤษฎีเกมคืออะไร ทฤษฎีเกมเชิงกลยุทธ์ภายใต้แนวคิดทางคณิตศาสตร์คืออะไร และอีกหลากหลายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีการทำงานหรือมีวิธีคิดของแต่ละแนวคิดและทฤษฎีอย่างไร
  .
  (2) ทฤษฎีเกมกับการประยุกต์การพัฒนาทางการเมือง ในบทนี้ว่าด้วยเรื่องของการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เข้ากับเรื่องของการพัฒนาทางการเมือง ทั้งเรื่องของการเลือกกลยุทธ์ รูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลและรูปแบบของการประยุกต์เอาทฤษฎีเกมไปใช้ในปรากฎการณ์กลุ่มต่าง ๆ
  .
  (3) ทฤษฎีเกมและงานวิจัยเชิงปริมาณ ในบทนี้ว่าด้วยเรื่องของการนำเอาทฤษฎีเกมไปปรับใช้กับเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มุ่งเน้นความสำคัญไปที่เรื่องของการศึกษาพฤติกรรม การประบุกต์ใช้ทฤษฎีเกม การทำความเข้าใจในเรื่องของตัวแปรต้น-ตัวแปรตามภายใต้ทฤษฎีเกมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมือง
  .
  (4) ทฤษฎีเกมและการออกแบบนโยบายสาธารณะ เนื้อหาในส่วนนี้ว่าดวยเรื่องของ ทฤษฎีเกมที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับเรื่องของแนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองที่ผูกโยงอยู่กับเรื่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะ อีกทั้งในบทนี้ยังกล่าวถึงเรื่องของการนำเอาทฤษฎีและกรอบการศึกษษในเรื่องของทฤษฎีเกมและการออกแบบนโยบายสาธารณะไปใช้ในการอ่านปรากฎการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ อาทิ ระบบการเลือกตั้งใจประเทศไทย การออกแบบระบบเลือกตั้งภายใต้ทฤษฎีเกม และการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำเชิงกลยุทธ์
  .
  "ทฤษฎีเกมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองขั้นสูงและการประยุกต์กับทฤษฎีเชิงปริมาณ" ถูกเขียนขึ้นบนฐานคิดในเรื่องของการศึกษษทฤษฎีเกมกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลในเรื่องดังกว่าวต่อการออกแบบและการศึกษษที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณ ในการนี้เนื้อหาของ "ทฤษฎีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองขั้นสูงและการประยุกต์กับทฤษฎีเชิงปริมาณ" จึงเป็นการทำความเข้าใจในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีเกมไปใช้และเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิด วิธีการ กรอบการศึกษา อีกทั้งปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อช่วยให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสำคัญบางประการของการอ่านปรากฎการณ์ต่าง ๆ ผ่านแวนตาที่แตกต่างออกไปในมุมมองของมิติเศรษฐศาสตร์ การเมือง การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจและพฤติกรรมศาสตร์ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in