เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
PDPA ฉบับเข้าใจง่าย By รับขวัญ ชลดำรงค์กุล และอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์
 • รีวิวเว้ย (1232) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) "เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต" โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลายภาคส่วนที่กฎหมายฉบับนี้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภาคราชการ ภาคเอกคน ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ทั้งในฐานะของเจ้าของข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลและผู้รับบริการที่ต้องส่งมอบข้อมูลให้กับหน่วยบริการ PDPA เข้ามาทำหน้าที่ในการพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย อีกทั้ง PDPA ยังมีการกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอนการทำงานรวมถึงการกำหนดโทษในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อข้อมูล เมื่อ PDPA มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป การเรียนรู้ ทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน
  หนังสือ : PDPA ฉบับเข้าใจง่าย
  โดย : รับขวัญ ชลดำรงค์กุล และอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์
  จำนวน : 144 หน้า

  "PDPA ฉบับเข้าใจง่าย" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)" ในรูปแบบของหนังสือที่ย่อยตัวพระราชบัญญัติให้ออกมาเป็น "หนังสือการ์ตูน" ที่จะพาผู้อ่านไปเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และศึกษากลไกของกฎหมายฉบับดังกล่าว ผ่านผู้เขียนที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของ PDPA ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  โดยเนื้อหาของ "PDPA ฉบับเข้าใจง่าย" แบ่งเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้

  บทที่ 1 เข้าใจพื้นฐานง่าย ๆ เพราะ PDPA คือกฎหมายสำหรับทุกคน

  บทที่ 2 PDPA in Action หลักการควรรู้สำหรับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม PDPA

  บทที่ 3 PDPA Incident หลักการรับมือเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและตอบรับสิทธิของเจ้าของข้อมูล 

  บทที่ 4 PDPA Use-Cases คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการปรับใช้ PDPA ในสถานการณ์ต่าง ๆ

  เมื่ออ่าน "PDPA ฉบับเข้าใจง่าย" จบลง เราจะพบว่าการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และวางระบบงานเอกสารที่สอดรับกับการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจหลีกหนี อันเนื่องมาจากผลบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการทั่วไป และมีความสำคัญยิ่งอันเนื่องมาจากข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องถูกพิทักษ์รักษาทั้งจากผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล การเรียนรู้เรื่องของ PDAP จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนและทุกภาคส่วน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in