เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ By ธาม โสธรประภากร แปล
 • รีวิวเว้ย (1443) "ชัดเจนขึ้นทุกที ว่าเมื่อเรากล่าวถึงสุขภาพจิตและสุขภาวะในระดับเมืองแล้ว ขอบเขตการพิจารณาของเราต้องไปไกลเกินกว่าแค่วอดโรงพยาบาลมากนัก อีกทั้งความรับผิดชอบต่อแง่มุมดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องของจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิกเท่านั้น การตัดสินใจออกแบบระหว่างผังเมืองส่งผลต่อชีวิตผู้คนในหลายรูปแบบ การตัดสินใจเหล่านี้เป็นใจกลางของขอบเขตที่ว่าเมืองแห่ง หนึ่ง จะรองรับและสนับสนุนสุขภาพจิตและสุขภาวะของประชากรเมืองแห่งนั้นแค่ไหน หรือในทางกลับกันก็คือ ขอบเขตที่ว่าเมืองแห่งนี้จะมีส่วนก่อให้เกิด หรือยืดเยื้อปัญหาสุขภาพจิตแค่ไหน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตระหนักถึงอิทธิพลเช่นนี้ รวมถึงบทบาทและโอกาสต่างๆของสภาพแวดล้อมเมืองอย่างเป็นทางการ นี่ล่ะคือวิทยาการปรับปรุงเมืองเพื่อการเยียวยา" (น. 388)
  หนังสือ : RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ
  โดย : ธาม โสธรประภากร แปล
  จำนวน : 544 หน้า
  .
  "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" หนังสือที่มุ่งเน้นคยามสำคัญของเมืองและการออกแบบเมืองไปที่เรื่องของ "การออกแบบเมืองเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาวะ" โดยการบอกเล่าของหนังสือ "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" คือความพยายามในการนำเสนอมุมมองที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเมืองผ่านมิติเรื่องของสุขภาพวะทางจิตใจของผู้อยู่อาศัยในเมือง ที่ตลอดหลายปีนับตั้งแต่มีเมืองและมีการออกแบบเมือง การออกแบบเมืองมักละเลยในเรื่องของการศึกษาผลกระทบทางจิตใจและการออกแบบเมืองเพื่อรักษาและเยียวยาหัวใจของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง
  .
  ด้วยความที่ "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" นำเสนอมุมมองในเรื่องของการออกแบบเมืองผ่านใจความสำคัญในเรื่องของสิ่งที่ในหนังสือเล่มนี้ให้นิยามว่าเป็น "วิทยาการปรับปรุงเมืองเพื่อการเยียวยา" ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่หนังสือ "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" พยายามทำคือการนำเสนอมุมมอง แนวทางและเหตุผลในการออกแบบและปรับปรุงเมืองให้เมืองแต่ละแห่งโอบรับและช่วยเยียวยาผู้อยู่อาศัยในเมืองทั้งใหม่และเก่า ผ่านการบอกเล่าถึงเทคนิค วิธีการ ขั้นตอน แนวทาง ความสำคัญและเมืองตัวอย่าง ผ่านการอ้างอิงผลงานวิจัยและงานศึกษาหลายร้อยชิ้นที่ส่าด้วยเรื่องของ "การออกแบบเมืองเพื่อการเยียวยา"
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" ในแต่ละบท มีรูปแบบของการนำเสนอในลักษณะที่ใกล้เคียงกันในแต่ละบทของหนังสือ คือ เริ่มต้นจากการบอกเล่าว่าเมืองในแต่ละลักษณะคืออะไร มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร มีกรอบคิดหรือทฤษฎีอะไรรองรับในเรื่องของเมืองแต่ละรูปแบบ การกล่าวถึงกิจกรรมการดำเนินงาน เมืองตัวอย่าง รูปแบบในลักษณะของตุ๊กตาในการออกแบบย่านและเมือง โดยปิดท้ายแต่ละบทด้วยภาพที่เป็นการจำลองพื้นที่เมืองในแต่ละบทให้ปรากฎขึ้นเป็นรูปธรรม ซึ่งเนื้อหาทั้ง 8 เมืองและ 1 บทนำของ "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" แบ่งไว้ดังนี้
  .
  01 บทนำสู่วิทยาการปรับปรุงเมืองเพื่อการเยียวยา .
  02 เมืองสีเขียว .
  03 เมืองสีน้ำเงิน .
  04 เมืองแห่งผัสสะ .
  05 เมืองที่เป็นมิตร .
  06. เมืองแห่งกิจกรรม .
  07. เมืองแห่งการละเล่น .
  08 เมืองที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม
  .
  09 เมืองแห่งการเยียวยา .
  เมื่ออ่าน "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" จนจบในแต่ละส่วนของเนื้อหาเราจะพบว่าเหตุใดการออกแบบหรือปรับปรุงเมืองให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและวิถีของผู้คนในเมืองเป็นเรื่องสำคัญ และ "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" ช่วยให้เราเห็นภาพของการออกแบบเมืองที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาตลอดเล่ม "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" ทำให้เราเห็นด้วยกับข้อความที่ปรากฏอยู่บนคำโปรยปกหลังของหนังสือที่ว่า "เมืองแห่งอนาคตไม่จำเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์สุดโต่งหรือดูล้ำสมัย เพียงแค่นำเอาสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตมาเป็นปัจจัยแรกสุดของการวางผังและออกแบบเมือง" ซึ่ง "RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ" ช่วยตอกย้ำว่าความสำคัญของเมืองหาใจสิ่งปลูกสร้างหากแต่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งคนในเมืองเองและคนที่อยู่โดยรอบเมืองเหล่านั้นด้วย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in