เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย รู้ไว้ใช่ว่าDigitalKnowledge
3 สิ่งจำเป็นที่ควรมีในหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศสำหรับพนักงาน
 • การบริการ คือ การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกๆ ช่องทางเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการใช้บริการ เพราะการบริการที่ประทับใจเป็นเหมือนหน้าตาที่สะท้อนถึงมาตรฐานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นก่อนจะเกิดการให้การบริการที่ดีได้ องค์กรจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานได้เรียนรู้ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงผ่านหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ ที่จะมุ่งเน้นพัฒนา 3 หัวใจหลักในการให้บริการต่อไปนี้  1.เพิ่มทักษะให้แก่ตัวบุคลากร
  สิ่งแรกที่หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศให้ความสำคัญก็คือตัวบุคลากร เพราะพนักงานผู้ให้บริการคือด่านแรกที่ลูกค้าจะได้พบปะสื่อสาร ทั้งเพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบคำถาม ให้รายละเอียดต่างๆ แก่ลูกค้า นอกจากบุคลากรจะต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองนำเสนอเป็นอย่างดีแล้ว บุคลากรยังจำเป็นต้องมีทักษะในการพูดโต้ตอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการแสดงออกและวางท่าทีที่เหมาะสม การเพิ่มทักษะเหล่านี้ให้แก่บุคลากรจึงถือเป็นหัวใจหลักที่ หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ ต้องมุ่งเน้น

  2.เข้าใจจังหวะและความต้องการของลูกค้า
  ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าอย่างทันท่วงทีถือเป็นสิ่งจำเป็นก็จริง แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วการรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ผู้ให้บริการเข้าใจหลักการรับฟังเพื่อจับประเด็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้ ว่าจริงๆ แล้วลูกค้าต้องการได้รับบริการในรูปแบบไหน? บางคนอาจแค่ต้องการให้รับฟัง ในขณะที่บางคนอาจต้องการทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก ผู้ให้การบริการที่ดีจึงต้องรู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อเลือกวิธีการให้บริการที่ตรงใจและตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

  3.ปรับวิธีคิดให้บุคลากรเต็มใจให้บริการด้วยใจ
  สุดท้ายคือการปรับวิธีคิดที่ตัวผู้ให้บริการให้เลือกที่จะมอบบริการออกมาจากใจอย่างแท้จริง โดยหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศจะมุ่งเน้นไปที่การปรับทัศนคติ มายด์เซ็ทวิธีคิดจากภายใน ช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ให้บริการที่มีต่อตนเอง ทำให้ตัวผู้ให้บริการมองเห็นคุณค่าของการให้บริการว่ามีความสำคัญ นำไปสู่ความภาคภูมิใจให้คุณค่าในเนื้องานของตัวเองจนสะท้อนออกมาเป็นการอยากให้บริการที่ดีที่สุด รวมถึงยังทำความเข้าใจกับความแตกต่างในแต่ละพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

  ทั้ง 3 สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศที่จะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานที่ทำงานด้านบริการ เพราะนอกจากการให้บริการด้วยใจของพนักงานจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมเพิ่มความประทับใจ เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าเลือกตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำๆ กับธุรกิจของคุณและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in