Search #zaapparty

ปาร์ตี้ไม่ได้มีแต่เรื่องเมาๆ เพราะนักจัดปาร์ตี้อย่าง zaap คอนเฟิร์มว่ามันมีดีกว่านั้น!

ถึงหลายคนอาจมองว่างานปาร์ตี้นั้นฉาบฉวย แต่นักจัดปาร์ตี้อย่าง zaap ยืนยันว่างานปาร์ตี้มีดีกว่านั้น และต่อไปนี้คือเรื่องราวหลังเวทีของนักจัดปาร์ตี้มืออาชีพอย่างพวกเขา