Search #prompt

โปรเจคต์เก๋! อ่านใจอย่างไรโดยไม่ใช้พลังจิต เรื่องเล่าของชีวิตที่อยู่ใน "สาร" ตกค้าง

เรื่องเล่าของความรู้สึกที่ตกค้างอยู่ในใจแต่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมา จนกระทั่งมีคนริเริ่มโปรเจคต์ชักชวนให้เล่า มินิมอร์เลยเอาเรื่องดีๆ มาฝาก