Search #poor

ราคาของความจนมันแพ๊งแพง งานวิจัยชี้ฐานะไม่ดีซื้อของแพงกว่าคนรวยซะอีก

ไม่มีเงินก็เศร้าจะแย่แล้ว แต่ยังต้องซื้อของแพงกว่านี่เศร้ากว่าอีก