Search #humour

ไม่ต้องใช้หมอนวดไปไล่หรือให้ใส่กระโปรง! รับมือผู้ชุมนุมประท้วงแบบผู้ดีได้นะ รู้ยัง ?

พระมาชุมนุมเอาหมอนวดไปไล่ ? มุสลิมประท้วงเอาน้ำมันหมูเท ? นักบินไม่บินไล่ไปใส่กระโปรง ? เฮ้ยย โลกมันมีวิธีที่เป็นอารยะและผู้ดี๊ผู้ดีในการเจรจากับผู้มาประท้วงนะ รู้ยัง ?