Search #arrow

ก่อนจะมีเครื่องบินทิ้งระเบิด ไม่น่าเชื่อว่าเครื่องบินทิ้ง'อะไร'ใส่ศัตรูกันมาก่อน

ค.ศ. 1915 เครื่องบินบินได้แล้ว ระเบิดที่จะเอาไปด้วยยังอยู่ในขั้นพัฒนา ทำอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อน จึงเป็นที่มาของอุปกรณ์เหล่านี้ที่เรียกว่า ‘flechettes’ ซึ่งจะเรียกว่าลูกดอกก็ไม่ถูกเสียทีเดียว