Search #Yemen

ตามมาดู วิธีเอาชนะสงครามด้วยภาพแห่งความรัก

จะเป็นอย่างไรเมื่อหญิงชาวเยเมนเปลี่ยนภาพความรุนแรงในสงคราม ไปสู่ภาพแห่งความหวังของผู้คน