Search #MAY 18

งานศิลปะอยู่เหนือการเมืองหรือไร เมื่องานศิลปะไทยเป็นข้อพิพาทไกลถึงเกาหลี

เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในกับผลงานชุด 'Thai Uprising/มวลมหาประชาชน' ของ รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ ในงานนิทรรศการ 'The Truth - to Turn It Over' ที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ และน่าสนใจที่ว่าข้อถกเถียงนี้ไม่ได้เกิดจากศิลปินและศิลปะเท่านั้น แต่เกิดขึ้นเพราะความผิดที่ผิดทางและนัยยะทางการเมือง