Search #LiveForever

ลาก่อนความตาย เทคโนโลยีจะทำให้มนุษย์มีชีวิตตลอดกาล

ใคร ๆ ก็คงเคยฝันอยากมีชีวิตอมตะ แต่ใครจะไปคิดว่าจะมีบริษัทที่รับปากว่าจะทำให้มนุษย์มีชีวิตอมตะภายในปี 2045 นี้