เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
เมื่อจิต..อิสระ

 • ถาม : ทุกวันนี้ เธอใช้ชีวิตอย่างไร
  ตอบ : เราใช้ชีวิตอย่างอิสระ

  ? อิสระจากกรอบของสังคม เรากล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่น เราเป็นตัวของตัวเอง ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง และทำดีต่อครอบครัว และสังคมบ้าง

  ? เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามคำพ่อสอน

  ? เราสันโดษ หมายถึงเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่วุ่นวาย ซับซ้อนทางความคิด ความคาดหวังต่างๆ ได้ แต่เราเป็นตัวของตัวเอง พอใจในสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ ใจเราเบาสบาย ไม่วุ่นวายตามไปด้วย

  ? เรามีภูมิคุ้มกัน เราไม่ก่อหนี้มากมาย ไม่มีความกังวลใดๆ ลูกหลานเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง

  ? เรามีสติ มีเหตุผลในการดำรงชีวิต ไม่ปล่อยไปตามกิเลส ความต้องการ อารมณ์ต่างๆ

  ทุกวันนี้ รถยนต์ มือถือ กลายเป็นปัจจัยที่ 5 และ 6 ไปแล้ว มึการเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆ ตลอดเวลา
  หากเราไม่ควบคุมกิเลส ไหลไปตามการตลาด เราคงดิ้นรนเปลี่ยนรุ่นกันทุก 1-2 ปี 

  ? เรามี "สัมมาทิฏฐิ" การมีความเห็นชอบ สำคัญมาก เรารู้ว่าเราโชคดี ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
  เราควรทำความดี สั่งสมบุญบารมี ฝึกปฏิบัติ หาหนทางพ้นทุกข์ เพื่อหลุดพ้นจากวัฏสังสาร ..

  ถาม : เวลามีทุกข์ ทำอย่างไรบ้าง
  ตอบ : ชีวิตนี้ล้วนเป็นทุกข์ ทุกข์มาก ทุกข์น้อยแค่นั้นเอง

  ? พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ อริยสัจ 4
  หนทางแห่งการพ้นทุกข์
  ทุกข์ ความทนได้ยาก
  สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
  นิโรธ ทางดับทุกข์,
  มรรค หนทางแห่งการดับทุกข์

  หลวงปู่ดูลย์ ท่านกล่าวว่า อย่าส่งจิตออกนอก เป็นเหตุแห่งทุกข์ ..เรารักษาใจไว้ อยู่กับตัวเอง ปล่อยวางความคิด ก็ไม่ทุกข์แล้ว

  ? การปิดอายตนะ 6 ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราให้ปิดสิ่งที่เข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
  เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายใจ ความคับข้องใจในสิ่งที่ดู เห็น ได้ยิน แล้วไม่เป็นตามความคาดหวังของเรา
  เป็นการตัดต้นเหตุแห่งทุกข์ ก็ไม่ทุกข์แล้ว
  .
  .
  ถาม : ที่ผ่านมา เจอเหตุการณ์ เปลี่ยนแปลงต่างๆนานา ผ่านมาได้อย่างไร

  ตอบ : เราต้องเข้าใจความไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่แน่นอน ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลง เป็นปกติของชีวิต

  ? โลกธรรม 8
  มีลาภ เสื่อมลาภ
  มียศ เสื่อมยศ
  สุข ทุกข์
  สรรเสริญ นินทา

  ? ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์
  อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา
  (ความไม่เที่ยง, เป็นทุกข์ ทนยาก, ความไม่มีตัวตน)

  ? ทุกอย่างเกิดตามเหตุและปัจจัย
  อย่าไปยึดมั่นถือมั่น ไม่มีอะไรเป็นของเรา
  วงเวียนชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย
  เมื่อพบเจอแล้วก็พลัดพราก
  จะจากเป็นหรือจากตายตามวาระของมันเอง
  ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเอง
  .
  .
  ถาม : เคล็ดลับของการใช้ชีวิต
  ตอบ : จิตอิสระ ..

  ? แล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระ

  เรียนรู้ที่จะวาง ปล่อยวางความคิดที่ทำให้ทุกข์
  เราก็ใช้ชีวิตทำงานปกติ ดูแลครอบครัว ให้มีความสุข

  ฝึกตนไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะทุกข์น้อยลงกันนะ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in