Keep calm and read a book chaneystory

เมื่อหนังสือเป็นมากกว่าการถ่ายทอด แต่เป็นตัวแปรที่ช่วยในการจัดระบบความคิด และสะท้อนตัวตนของใครบางคนที่ซ่อนอยู่