I am fine, thank you. and you? หัทยา พานิชกุลจรัส

llustration Essay บอกเล่าเรื่องราวการค้นหาตัวตนของเด็กหญิงชั้นมัธยมปลาย
 ผู้อยากเป็นตัวของตัวเองพอๆ กับที่อยากเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

ALL POSTS
Views