โคจร อีแอ๋วมันเป็นคนสวย

เราต่างหมุนรอบกันและกัน เชื่อมต่อเรื่องราวซึ่งกันและกัน เกิดเป็นชีวิตและความทรงจำ