Reflective E- Portfoliosuchadapo
19 มกราคม 2564- คาบแรก
 • 19 มกราคม 2564 -   Suchada Po  6070512


  LAEN 475 English Language Teaching 


         วิชา English for Teaching ถือเป็นวิชาแรกที่ได้เรียนในเทอมสอง เนื่องจากเป็นวันแรกที่ได้เรียนและการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงได้เริ่มปรับตัวมากขึ้นเพราะปิดเทอมมานาน ทำให้ความกระฉับกระเฉงในการเรียนลดลง ก่อนเรียนค่อนข้างกังวลว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรและจะเหมาะกับตัวเองหรือไม่ แต่ก่อนเรียนอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของรายวิชาได้สอบถามนักศึกษาว่ามีความคาดหวังอย่างไรในวิชานี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิชาที่ดีมากเพราะการที่ผู้สอนและผู้เรียนแบ่งปันความคิดเห็นในตัววิชา จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ในแต่ละสัปดาห์จะมีการมอบหมายให้ผู้เรียนเขียน reflection journal เพื่อให้ทบทวนตัวเองว่าได้อะไรบ้างในละครั้งที่เรียน โดยส่วนตัวมองว่าเป็นการประเมินตัวเองไปในตัว และได้เช็คว่าตัวเองพบเจอปัญหาอะไรบ้าง 


        เนื่องจากเป็นคาบแรกบรรยากาศการเรียนถือว่าเป็นไปด้วยดี ไม่ตึงเครียดจนเกินไป ซึ่งในคาบทำให้รู้ว่าในคาบถัดไปจะได้เรียนอะไรบ้าง ซึ่งอาจารย์ได้ชี้แจ้งรายวิชาอย่างละเอียดว่ามีเนื้อหาอย่างไร อีกทั้งเมื่อมีถามซ้ำถึงบางจุดที่ไม่เข้าใจ อาจารย์ก็อธิบายอีกรอบอย่างละเอียดอีกที ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสามารถสอบถามผู้สอนได้เสมอ นอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์กลุ่มและเดียวที่น่าสนใจเพื่อวัดศักยภาพ เพราะจะได้ฝึกสอนจริงๆโดยใช้เทคนิคที่เรียนมา ซึ่งคิดว่าน่าท้าทายความสามารถเป็นอย่างมาก 


         สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่จากการเรียนคาบแรกคือ วิชา ELT 475 นั้นเกี่ยวกับการสอนก็จริง ซึ่งการสอนนั้น ทุกคนสามารถสอนได้แต่ไม่ใช่ทุกคนมีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งวิชานี้สามารถตอบโจทย์ตรงจุดนั้นได้  นอกจากนี้ยังได้รู้อีกว่าการใช้ word choice สำคัญมาก เพราะน้ำหนักของคำนั้นต่างกัน เช่น demonstrate / explain/ show คำพวกนี้ดูแล้วอาจจะมีความหมายเชิงเดียวกัน แต่น้ำหนักของภาษานี้ต่างกัน ซึ่งต้องยึดว่าจะสื่ออะไร เป็นเกร็ดเล็กๆที่ไม่คิดถึงมาก่อน  นอกจากนี้ยังพบว่าการเรียนในวิชานี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้ในการสอนอย่างเดียว แต่สามารถนำมาประยุกต์ในศาสตร์อื่นๆได้ เช่น การนำเสนองานต่างๆ 


          การวัดผลการวิชานี้น่าสนใจตรงที่ผู้สอนถามผู้เรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งถือว่าวิชานี้ให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในรายวิชานี้จะไม่มีสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่งมองว่ามีความเหมาะสมเหมาะกับเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย  เกณฑ์ให้คะแนนเหมาะสมไม่มีส่วนไหนมากไปหรือน้อยไป และงานต่างๆที่จะได้ทำในอนาคตสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง


          โดยสรุปแล้วถือว่าคาบแรกของวิชา English Language for teaching ผ่านไปด้วยดี ไม่รู้สึกกังวลอะไร รู้สึกอยากรู้ว่าในคาบถัดๆไปจะเจออะไรและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ และหวังว่าตนจะสามารถเขียนแผนการสอนหรือนำเทคนิคการสอนไปใช้ในอนาคตได้ดีขึ้น นอกจากนี้คาดว่าตนจะพูดนำเสนอได้ดีขึ้นโดยใช้เทคนิคต่างๆที่ได้เรียนจากวิชานี้ในอนาคต 
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in