ณ อ่าน The Reader-The Klin LibraryKlin Matahari
อ่านไปเรื่อยๆ : สิทธารถะ

  • สิทธารถะ โควินทะ พระสมณโคตมะ กมลา กามะสวามี วสุเทวา เด็กชายสิทธารถะ...มรรคาของใครก็ของคนนั้น และไม่มีสิ่งใดสำคัญยิ่งไปกว่าการรับฟังเสียงจากภายในและการปฏิบัติ การดำเนินชีวิตที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าคำสั่งสอนของพระองค์

   “เธอได้บรรลุแล้วหรือ” เธอถาม “เธอได้พบความสุขสงบแล้วใช่ไหม” ,น.๑๓๗

   “ระหว่างทางนั้น สิทธารถะยังระลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบประสบในสวนป่าเชตวัน ธรรมะแห่งพระพุทธองค์ที่ได้สดับฟังมา การร่ำลาอาลัยจากโควินทะ ทั้งบทสนทนาที่เขากราบทูล พระพุทธองค์ สิทธารถะยังจดจำได้ทุกถ้อยคำที่ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า และนึกฉงนในตนเอง ที่เขาได้กราบทูลในสิ่งที่ตนยังไม่ตระหนักในตอนนั้น ที่เขาทูลต่อพระสมณโคตมะว่าความลับอันล้ำค่าแห่งพระพุทธองค์นั้น หาใช่พระธรรมคำสอนไม่ หากเป็นสิ่งที่มิอาจบอกกล่าวและสั่งสอนให้รู้ได้ว่า พระองค์ทรงได้พบปะสิ่งใด ในชั่วโมงแห่งการตรัสรู้นั้น-นั่นก็คือสิ่งที่เขากำลังประสบอยู่ในขณะนี้เอง เป็นสิ่งที่เขาได้เริ่มประจักษ์ในบัดนี้นั่นเอง เขาต้องสัมผัสมันด้วยตนเอง สิทธารถะตระหนักมานานหนักหนาแล้วว่า ตัวตนของเขานั่นเองคืออาตมัน เป็นสิ่งอันยั่งยืนดุจเช่นพรหม แต่ไม่เคยเลยที่เขาจะได้พบพานตัวตนที่แท้จริงแห่งอัตตา เพราะว่าเขานั้นมัวพะวงติดอยู่ในข่ายแห่งความนึกคิดนั่นเอง”,น.๕๖
  • SIDDHARTHA สิทธารถะ ของ แฮร์มัน เฮสเส แปลโดย สีมน
   ข้าพเจ้าปิดเป้าหมายการอ่านประจำปีที่ตั้งใจจะอ่านหนังสือในปีนี้จำนวน ๓๐ เล่มซึ่งวันนี้ครบจบลงด้วยงานเขียนเรื่อง สิทธารถะ ของ แฮร์มัน เฮสเส แปลโดย สีมนนี้ เป็นการกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งด้วยการค้นหาความหมาย และการตั้งคำถามกับตนเองในข้อใหญ่ใหม่โดยเฉพาะการปฏิบัติและดำรงอยู่ภายในตนเองของข้าพเจ้า ?

   ทุก ๆ ถ้อยคำ ทุก ๆ ประโยค ทุก ๆ วรรค ทุก ๆ ตอน ทุก ๆ บท ค่อย ๆ อ่าน ค่อย ๆ ตีความ ค้นหาความหมายบางสิ่งบางอย่าง เสียงจากภายในของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป การปฏิบัติในอย่างพระสมณโคตมะ การปฏิบัติในอย่างสิทธารถะ การปฏิบัติในอย่างวสุเทวา การปฏิบัติในอย่างโควินทะ แม้นแตกต่างกันล้วนมุ่งหมายเพื่อการค้นพบในแบบของตน วิถีของตนเอง

   อ่านหมายเลข ๓๐ ลองหาอ่านดูครับ :) #SIDDHARTHA #สิทธารถะ #แฮร์มันเฮสเส #HermanHesse #สีมน #ณอ่านTheReaderTheKlinLibrary #AtTheReader #กลินท์แลนด์ #KlinLand #อ่าน #อ่านแล้วอ่านเล่า ณ อ่าน The Reader- The Klin Library

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in