เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า By ผณิตา ไชยศร
 • รีวิวเว้ย (858) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หลายวันก่อนเห็มมีมใน Facebook ที่เป็นภาพของประเทศมากชิกอาเซียนถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่อยู่ภาคพื้นทวีป และ (2) กลุ่มที่เป็นเกาะและคาบสมุทร ภาพดังกล่าวเป็นภาพแสดงการรบพุ่งกันระหว่างกลุ่มประเทศภาคพื้นทวีป และแสดงการแลกเปลี่ยนสินค้า และความต้องกาต่าง ๆ ระหว่างกันสำหรับกลุ่มประเทศที่เป็นเกาะและคาบสมุทรของกลุ่มประเทศอาเซียน ตอนดูแรก ๆ เราอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับมีมเหล่านี้ หากแต่เมื่อพิจารณาให้ดีเราจะพบความ "ตลกร้าย" ของมีมเหล่านี้ว่ามันคือ "ภาพสะท้อน" ในเรื่องของความเชื่อและความทรงจำทางประวัติศาตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เป็นอย่างดี และมีมดังกล่าวก็อาจจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการตอบคำถามอยู่กลาย ๆ ว่าการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ทำไมดูคล้ายกับการรวมกลุ่มที่ไม่ค่อยมีพลวัตรและผลในทางปฏิบัติเท่าไหร่นัก ทั้ง ๆ ที่ระบบการศึกษาก็พยายามส่งเสริมความเป็นอาเซียนกันอย่างยกใหญ่อยู่พักหนึ่ง ทั้งการออกแบบแบบเรียนให้ผู้เรียนได้รู้จักชุดประจำชาติ ภาษาประจำชาติ อาหารประจำชาติ ธงชาติสมาชิก แต่นอกจากนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กนักเรียนได้รู้อะไรเพิ่มเติ่มจากเรื่องเหล่านี้บ้าง อย่าว่าแต่เด็กนนักเรียนเลยผู้ใหญ่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนเท่าที่ควร ทั้งที่ความเป๋นอาเซียนถูกหยิบชูขึ้นมาอย่างมากในช่วงหลายปีมานี้ก่อนหน้าการระบาดของโควิด-19 เมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่เป็นการดีกว่าหรือ ที่เราจะลองหาความรู้ในเรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายมิติมากยิ่งขึ้น
  หนังสือ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
  โดย : ผณิตา ไชยศร
  จำนวน : 78 หน้า
  ราคา :  บาท

  "สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า" เป็นหนังสือที่ตัดอยู่ใน หนังสือชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" มุ่งเน้นในการนำเสนอมุมมองและให้ความรู้ในเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของประเทศสมาชิก "อาเซียน" โดยที่หนังสือในชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 10 เล่มที่แต่ละเล่มแยกออกเป็นแต่ละประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

  โดยที่เนื้อหาภายในเล่มของ "สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า" จะบอกเล่าเรื่องร่าวในมิติต่าง ๆ ของสหภาพพม่า (ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมา) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไป ลักษณะของประเทศ การเมืองภายใน เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ และบริบทปัจจุบันของประเทศ (ซึ่งหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2557) โดยเนื้อหาใน "สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า" แบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้

  บทที่ 1 บทนำ

  บทที่ 2 สาธารณรัฐแหน่งสหภาพพม่า: ข้อมูลพื้นฐาน

  บทที่ 3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า: การเมืองการปกครอง

  บทที่ 4 สาธารณรัฐแห่งสหภาพหม่า: ระบบการปกรคองท้องถิ่น

  บทที่ 5 บทวิเคราะห์ และสรุป

  ซึ่งเนื้อหาใน "สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า" จะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจ และรู้จักประเทศเพื่อนบ้านได้ดีมากยิ่งขึ้น และในช่วงเวลาที่หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้น หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้เราเห็นภาพพัฒนาการบางด้านของระบอบประชาธิปไตยที่กำลังดำเนินไปในพม่า ที่อาจจะนำพาไปสู่เรื่องของการเป็นประเทศประชาธิปไตยในภายหลัง (ซึ่งเกิดการรัฐประหารขึ้นเสียก่อน ทำให้ความต่อเนื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยต้องสะดุดหยุดลง) นอกเหนือไปจากนั้น "สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า" ยังช่วยให้เรามองเห็นพลวัตรและการก่อตัวของการเมืองการปกครองท้องถิ่นในพม่า ที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเม็ดพันธุ์ดังกล่าวได้ถูกหย่อนลงไปบนผืนดินของประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากแต่ต้องรอวันเวลา สภาพอากาศ หน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตขึ้นของต้นไม้แห่งชีวิตต้นใหม่ของพม่า (เมียนมา) ในอนาคต

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in