เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
อปท. กับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
 • รีวิวเว้ย (739) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ × วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

  ประเทศไทยถูกจัดอันดับในเรื่องของ "ความเหลื่อมล้ำ" ให้มีที่ยืนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับสูงเป็นเบอร์ต้น ๆ ของโลกในหลายเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำ ที่นอกเหนือไปจากเรื่องของรายได้เฉลี่ยแล้ว คสามเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาก็นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญในเรื่องของความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยด้วย มีสถิติรายงานของ กสศ. ในเรื่องของสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยในปี 2562 ที่ได้รายงานเอาไว้ว่า "คนไทยเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น ด้วยเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ระดับประถมศึกษาเข้าถึงแล้วประมาณ 98% ส่วนระดับมัธยมศึกษา 70% แต่การศึกษาระดับที่สูงขึ้น ยังมีเพียงแค่ 5% ของผู้ที่มาจากกลุ่มครอบครัวยากจนเท่านั้นที่มีโอกาสศึกษาต่อ" ซึ่งนี่เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าคสาม้หลื่อมล้ำในระบบการศึกษาของสังคมไทยนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของระบบการศึกษาที่จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

  หนังสือ : GUIDEBOOK องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
  โดย : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
  จำนวน : 154 หน้า
  ราคา : 105 บาท

  "GUIDEBOOK องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" เอกสารวิชาการลำดับที่ 129 ของสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยเรื่องของ การจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่เนื้อหาใน "GUIDEBOOK องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" บอกเล่าเรื่องราวของการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่สนท้องถิ่น บนฐานของการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษา

  โดยที่เนื้อหาใน "GUIDEBOOK องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการในเรื่องของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่งใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดได้มีการจัดโครงการเรื่องของการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในแต่ละประเด็นที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่แต่ละแห่งได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้ง "GUIDEBOOK องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" ยังแสดงรูปแบบของกิจกรรม โครงสร้างและวิเคราะห์ถึงจุดดี จุดอ่อนของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in