สิ่งละอัน วันละหน่อย good morning

เพราะวันเวลามันผ่านไปเร็วจนน่าตกใจ