เมื่อเราต้องจากบ้านนักเขียนรองเท้าแตะ
เริ่มเรียนวันแรก
 • สวัสดีฮะ!! 
  พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น เ ปิ ด เ รี ย น ปี 4 วั น แ ร ก ข อ ง เ ร า .

  เดินทาง เล่าเรียน จนปี4
  แต่ยังหา ความดี สิ่งชอบ ไม่ได้
  หวังเวลา วอนช่วย หาใฝ่
  หวังแสงไฟ หนุนนำ ส่องสว่าง

  พาสมอง ให้แตกฉาน ในด้านเอก
  เป็นปัจเฉก บุคคล ที่มีค่า 
  ช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ เบาปัญญา
  ให้เป็นคน รู้คุณ รู้ค่า  ทดแผ่นดิน

  ฝากบทกลอนดีๆ เป็นกำลังใจ สำหรับคนที่ยังเรียนอยู่ แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินต่อไปทางไหน และยังไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วตัวเองชอบอะไร

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in