My First Storykoontida03
กำเนิดเลือนหาย
  • อั น ตั ว เ ร า เ กิ ด ม า มิ รู้ สิ่ ง

    อั น ชี ว า ใ ช่ ว่ า จ ะ รู้ แ จ้ ง

    อั น สั ง ข า ร สิ้ น แ ล้ ว มิ ย้ อ น ม า

    อั น วิ ญ ญ า เ ลื อ น ล า ลั บ ห า ย ไ ป

    (ขอ) ดวงจิตลาแล้วสู่โลกภูมิ

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in